Entelia

  • Entelia


    Produced from carefully selected Koroneiki olives grown under the White Mountains of Western Crete
    $19.95
  • Entelia 5L Tin


    Produced from carefully selected Koroneiki olives grown under the White Mountains of Western Crete
    $69.95